Ελλάς το μεγαλείο σου – Η ΑΛΗΤΕΙΑ των διοδίων!

Viewing 11 posts - 31 through 41 (of 41 total)
 • Author
  Posts
 • #434101
  elricelric
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 863
  Offline
  Replies: 863
  Been thanked: 124 times
  Bald_Killer_Clone wrote:
  AGAN wrote:
  Και σκεφτόμουνα που στο διάολο να ξοδέψω το δώρο Χριστουγέννων

  Υπάρχει ακόμα τέτοιο?

  Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ναι.

  #434102
  NorthlanderNorthlander
  • Υπουργός Ανάπτυξης
  • Posts: 13530
  Offline
  Replies: 13530
  Been thanked: 640 times
  elric wrote:
  Bald_Killer_Clone wrote:
  AGAN wrote:
  Και σκεφτόμουνα που στο διάολο να ξοδέψω το δώρο Χριστουγέννων

  Υπάρχει ακόμα τέτοιο?

  Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ναι.

  Αλητεία, οι προνομιούχοι. Στην πυρά……….

  Your move bitches. :trollface:

  #434103
  0AGAN0AGAN
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 1376
  Offline
  Replies: 1376
  Been thanked: 25 times

  Οχι άλλο thread war δημοσίων vs ιδιωτικών υπαλλήλων, εκτός κι αν σε τρώει το σφυράκι σου Νorth…

  #434104
  Παναγιώτης ΜητράκηςΠαναγιώτης Μητράκης
  • Υφυπουργός Πολιτισμού
  • Posts: 8581
  Offline
  Replies: 8581
  Been thanked: 666 times

  2nd post in και το ραντάρ του ΒΒ δε χτύπησε ούτε στο “δημόσιοι”, ούτε στο “υπάλληλοι”. Τελικά το να ζεις το Όνειρο είναι πέρα για πέρα αληθινό. :ohmy:

  Wind and stone, I search my heart and find...

  #434105
  NorthlanderNorthlander
  • Υπουργός Ανάπτυξης
  • Posts: 13530
  Offline
  Replies: 13530
  Been thanked: 640 times

  Δεν ήταν καν άνοιγμα κατά των ιδιωτικών. ;)

  #434106
  PainPain
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 3150
  Offline
  Replies: 3150
  Been thanked: 95 times
  AGAN wrote:
  AGAN wrote:
  Hidden Content
  You must be logged in to see hidden content.

  Quoτάρω τον εαυτό μου για να συνεχίσω απο εκεί που το άφησα.
  Τελικά μου ήρθε η λυπητερή με τη συνοδεία δικαστικού επιμελητή μαζί με ενα 8σέλιδο με τις διαδρομές που έχω κάνει χωρίς να πληρώσω.
  Καλούμε να καταβάλω περίπου >700 ευρώ που ειναι και το ακριβες ποσό για τις διαδρομές αυτές (~220*3,30).
  Ευτυχώς -λέμε τώρα- δεν υπάρχει πρόστιμο αν το καταβαλω μέσα σε 15 μέρες.
  Και σκεφτόμουνα που στο διάολο να ξοδέψω το δώρο Χριστουγέννων :blink: :silly:

  Hidden Content
  You must be logged in to see hidden content.

  Δεν βολεύει προαστιακός, γι’ αυτή την διαδρομή?

  Captain Kal, με 3μηνη καθυστέρηση, το έκανα για περίπου 6μήνες. Η διαδρομή για Πειραια είναι 1:45′ και κοστίζει ~11 ευρω πηγαινέλα, χτικιάζεις λιγο γιατι κανει 854 στάσεις σε όλα τα χωριά της Αττικοβοιωτίας αλλά το μεγαλύτερο θέμα ειναι οτι κάνω τη διαδρομή με τον ΠΕ και το κόστος βγαίνει μεγαλύτερο απο αυτό των πετρελαίων-διοδίων μαζί.

  Με τι αποδεικτικά στοιχεία; υποτίθεται πως μόνο αν σε πιάσουν επ’αυτοφώρω μπορούν να σε κατηγορήσουν πως πέρασες χωρίς να πληρώσεις. Από όσο ξέρω οι κάμερες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό.

  #434107
  0AGAN0AGAN
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 1376
  Offline
  Replies: 1376
  Been thanked: 25 times

  To ψάχνω Pain.
  Συμφωνα με αυτό υπευθυνος για αποδοση προστίμου είναι μόνο τροχονόμος και μόνο, όπως λές, επ’αυτοφώρο. Θα απευθυνθώ σε δικηγόρο να δώ τι πραγματικά παίζει.

  #434108
  Σπύρος ΜπλιάγκοςΣπύρος Μπλιάγκος
  • Υφυπουργός Πολιτισμού
  • Posts: 3357
  Offline
  Replies: 3357
  Been thanked: 52 times

  Νόμος Βορίδη 4070 άρθρο 143
  Άρθρο 143
  Ρυθμίσεις για τους αυτοκινητόδρομους του
  Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών
  και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
  1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
  και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά την παρέλευση της
  αρχικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης τμημάτων
  και υποτμημάτων αυτοκινητοδρόμων που έχουν παρα-
  χωρηθεί σε αναδόχους με συμβάσεις παραχώρησης, οι
  οποίες έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3555/2007 (Α΄81),
  3597/2007 (Α΄168), 3605/2007 (Α΄190), 3559/2007
  (Α΄102), και 3621/2007 (Α΄279) και επί των οποίων προ-
  βλέπεται συμβατικά η θέση σε λειτουργία σταθμών διο-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2221
  δίων, μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία των σταθμών
  αυτών και στην περίπτωση μερικής ολοκλήρωσης του οι-
  κείου υποτμήματος ή λειτουργικά αυτοτελούς τμήματος
  του υποτμήματος, εφόσον η ολοκλήρωση της κατασκευ-
  ής του καθυστέρησε με υπαιτιότητα του Δημοσίου.
  Η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του υπόψη υποτμή-
  ματος ή τμήματος του υποτμήματος εκδίδεται από τον
  Ανεξάρτητο Μηχανικό του αντίστοιχου έργου, με ανάλο-
  γη εφαρμογή των διατάξεων της αντίστοιχης σύμβασης
  παραχώρησης που καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης
  της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών Αποκλειστικής
  Τμηματικής Προθεσμίας. Τα τέλη διοδίων στην περίπτω-
  ση αυτή επιβάλλονται και αφορούν μόνο το μήκος του
  περαιωμένου τμήματος του υπόψη υποτμήματος. Η πιο
  πάνω ρύθμιση ισχύει αναλογικά και για τα υποτμήματα ή
  τμήματα των υποτμημάτων στα οποία περιλαμβάνεται
  και νέο υποτμήμα που έχει κατασκευαστεί ή κατασκευά-
  ζεται από το Δημόσιο, εφόσον επ’ αυτού προβλέπεται
  συμβατικά σταθμός διοδίων. Με την ίδια απόφαση καθο-
  ρίζεται κατά περίπτωση η ανά χιλιόμετρο χρέωση Διο-
  δίων Τελών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,04
  ευρώ ανά χιλιόμετρο (προ Φ.Π.Α.) σε τιμές Ημέρας Τιμής
  Βάσης, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία σύμβαση παρα-
  χώρησης.
  2. Μετά το τέλος της παρ. 12 του άρθρου 34 του
  ν. 2696/1999 (Α΄ 57) προστίθεται παράγραφος 12Α, ως
  εξής:
  «12Α. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάλη-
  ψη μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος και των ε-
  γκατεστημένων σε αυτό σταθμών διοδίων των αυτοκινη-
  τοδρόμων, καθώς και η παρεμπόδιση ή διακοπή (μερική ή
  ολική) της λειτουργίας των σταθμών διοδίων με οποιον-
  δήποτε τρόπο. Αυτοί που παραβαίνουν με πρόθεση τη
  διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με τις
  ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού
  Κώδικα.»
  3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του
  ν. 2696/1999 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για παραβάσεις, οι οποί-
  ες αναφέρονται σε ελλείψεις ή ελαττωματική λειτουργία
  του οχήματος, που επηρεάζουν δυσμενώς την οδική α-
  σφάλεια ή σε εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων και την
  πρόκληση υπερβολικών θορύβων (άρθρα 15 παράγραφοι
  1 και 2, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 68, 70, 78, 79 και 81 παρά-
  γραφοι 1, 7, 8, 11, 12 και 13 και 88 παρ. 3 του παρόντος
  Κώδικα), για παραβάσεις της παραγράφου 10 του άρ-
  θρου 29 του παρόντος, καθώς και για την παράβαση του
  άρθρου 5 του ν. 489/1976.»
  4. Το άρθρο 19 του ν. 3897/2010 αντικαθίσταται ως α-
  κολούθως:
  «Άρθρο 19 – Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
  Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημε-
  ρίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται εν όλω
  ή εν μέρει η λειτουργία σταθμών διοδίων ή να ενοποιού-
  νται σταθμοί διοδίων αυτοκινητοδρόμων, περιλαμβανο-
  μένων και αυτών που έχουν παραχωρηθεί σε αναδόχους
  με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με
  τους νόμους 3555/2007 (Α΄81), 3597/2007 (Α΄168),
  3605/2007 (Α΄190), 3559/2007 (Α΄102), και 3621/2007
  (Α΄279) και να καθορίζεται ο εγγύτερος προς αυτούς
  σταθμός στον οποίο θα εισπράττονται και τα τέλη διέ-
  λευσης του σταθμού του οποίου η λειτουργία αναστέλ-
  λεται. Τα έσοδα του σταθμού διοδίων, η λειτουργία του
  οποίου αναστέλλεται με την ανωτέρω απόφαση, θα απο-
  δίδονται στον δικαιούχο τους από τον εκάστοτε λειτουρ-
  γό του καθοριζόμενου με την ως άνω απόφαση σταθμού
  διοδίων. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται η διαδικασία
  προσδιορισμού, επαλήθευσης και κατανομής μεταξύ των
  δικαιούχων των τελών διέλευσης, η προθεσμία και η δια-
  δικασία απόδοσής τους στους δικαιούχους και κάθε άλ-
  λο σχετικό θέμα.»
  5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 29 του
  ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
  κλοφορίας», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του
  άρθρου 17 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως
  ακολούθως:
  «Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια
  αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν είτε αυτοπρο-
  σώπως είτε μέσω τεχνικών ή ηλεκτρονικών μέσων, σύμ-
  φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
  104 του παρόντος.»
  6. (α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
  ρών και Δικτύων που εκδίδεται κατά την περίοδο μελε-
  τών – κατασκευών των αυτοκινητοδρόμων του Διευρω-
  παϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών που κατασκευάζο-
  νται με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρω-
  θεί με τους νόμους 3555/2007 (Α΄ 81), 3597/2007 (Α΄
  168), 3605/2007 (Α΄ 190), 3559/2007 (Α΄ 102) και 3621/
  2007 (Α΄ 279) μπορεί να καθορίζονται διόδια τέλη σε ε-
  πίπεδο χαμηλότερο του συμβατικά προβλεπόμενου λό-
  γω μη οφειλόμενης στον παραχωρησιούχο καθυστέρη-
  σης στην ολοκλήρωση τμημάτων είτε υπό ταυτόχρονη
  κατασκευή και κυκλοφορία ή παραλλήλων προς υπό κυ-
  κλοφορία τμημάτων εθνικών οδών. Η ανωτέρω απόφαση
  εκδίδεται μετά από συμφωνία με τον οικείο παραχωρησι-
  ούχο με την οποία καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λε-
  πτομέρειες.
  (β) Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον παραχω-
  ρησιούχο, η ανωτέρω απόφαση μπορεί να εκδίδεται με
  πρόβλεψη αποζημίωσης του παραχωρησιούχου εκ μέ-
  ρους του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικεί-
  ας σύμβασης παραχώρησης, για την τυχόν μείωση των
  εσόδων του λόγω μείωσης του διοδίου τέλους. Από την
  αποζημίωση αφαιρείται το σύνολο της τυχόν ωφέλειας
  του παραχωρησιούχου από τυχόν αύξηση της κυκλοφο-
  ρίας και των εσόδων του που οφείλεται στη μείωση του
  διοδίου τέλους.
  7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
  και Δικτύων που εκδίδεται κατά την περίοδο μελετών –
  κατασκευών των αυτοκινητοδρόμων του Διευρωπαϊκού
  Δικτύου Οδικών Μεταφορών που κατασκευάζονται με
  συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με
  τους νόμους 3555/2007 (A΄81), 3597/2007 (Α΄ 168),
  3605/2007 (Α΄ 190), 3559/2007 (Α΄ 102) και 3621/2007
  (Α΄ 279), μπορεί να καθορίζονται τα διόδια τέλη σε ολο-
  κληρωμένα αυτοτελή τμήματα των αυτοκινητοδρόμων έ-
  ως το ύψος του Ανώτατου Ορίου Διοδίων Τελών της οι-
  κείας σύμβασης παραχώρησης, ανεξαρτήτως της επίτευ-
  ξης από τον Παραχωρησιούχο των Αποκλειστικών Τμη-
  ματικών Προθεσμιών, εφόσον η μη επίτευξη των προθε-
  σμιών αυτών οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου.
  8. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου δ΄
  της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του β.δ. 465/1970
  (Α΄150) προστίθενται δύο (2) νέα εδάφια ως ακολούθως:
  «Σε τμήματα των οδών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ο-
  δοί ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομοι και τα ο-
  ποία λειτουργούν, εκμεταλλεύονται ή συντηρούν νομικά
  πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κατά παραχώρηση δημόσιας
  2222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
  υπηρεσίας βάσει των οικείων Συμβάσεων Παραχώρησης,
  η αναφερθείσα επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστά-
  μενο του φορέα με αρμοδιότητα την εποπτεία της μελέ-
  της και κατασκευής του έργου της σύμβασης παραχώρη-
  σης, τον Προϊστάμενο του φορέα με αρμοδιότητα την
  παρακολούθηση λειτουργίας του έργου της σύμβασης
  παραχώρησης και τον Διοικητή της Αστυνομικής Διεύ-
  θυνσης του νομού όπου βρίσκονται τα πρατήρια υγρών
  καυσίμων και οι λοιπές εγκαταστάσεις που εξακολου-
  θούν να λειτουργούν με άμεση κυκλοφοριακή σύνδεση
  με την κύρια οδό.
  Για τις ανάγκες της παρούσας υποπαραγράφου δ΄ ως
  Εποπτεύουσα Υπηρεσία για τα έργα παραχώρησης νοεί-
  ται η Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμ-
  βάσεις Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
  φορών και Δικτύων και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Φο-
  ρέας που είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της με-
  λέτης και κατασκευής του έργου της υπόψη σύμβασης
  παραχώρησης.»
  9. H παράγραφος 4 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής
  Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57)
  αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπο-
  νηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή
  της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου Δήμου και του Φο-
  ρέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος
  για τις Υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς
  και με απόφαση του οικείου Δημάρχου, μπορούν να κα-
  θορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυ-
  κλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφο-
  ράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρο-
  μικών οχημάτων. Με όμοια απόφαση που λαμβάνεται με-
  τά από σχετική μελέτη και πρόταση των αρμόδιων υπη-
  ρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελε-
  τών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφερόμε-
  νες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλε-
  τών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς επίσης και η
  εφαρμογή των μέτρων αυτών για ορισμένες ημέρες και
  ώρες. Για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. και σε
  όλες τις περιπτώσεις καθορισμού οδών ή λωρίδων της
  παραγράφου αυτής, η επιλογή του είδους και του υλικού
  διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη
  σήμανση εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών
  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η
  υλοποίηση της σήμανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση
  των διαχωριστικών μέσων ανήκουν στην αρμοδιότητα
  των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών που βαρύνο-
  νται και με τις σχετικές δαπάνες. Οι προδιαγραφές και
  τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων
  διαχωρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την περιοχή αρ-
  μοδιότητας του ΣΑΣΘ οι σχετικές δαπάνες που αφορούν
  τη συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δημόσιας οδι-
  κής μαζικής μεταφοράς προσώπων, βαρύνουν το φορέα
  λειτουργίας κατά 50% και κατά 50% τον αντίστοιχο δή-
  μο. Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ ε-
  ξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με
  το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του
  άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων περιορι-
  σμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Με κοινή απόφα-
  ση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδο-
  μών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορισθεί η αρ-
  μόδια Υπηρεσία Τροχαίας και οι διαδικασίες για την α-
  φαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους α-
  νωτέρω παραβάτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, από
  δέκα (10) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες.»

  "And I'm trying to hold on to my past
  It's been so long I don't think I'm gonna last"

  #434109
  Σπύρος ΜπλιάγκοςΣπύρος Μπλιάγκος
  • Υφυπουργός Πολιτισμού
  • Posts: 3357
  Offline
  Replies: 3357
  Been thanked: 52 times

  Καύσιμα για να πάω στο χωριό 35 ευρώ.
  Διόδια για να πάω στο χωριό    37 ευρώ.

  Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα.

  "And I'm trying to hold on to my past
  It's been so long I don't think I'm gonna last"

  #434110
  0AGAN0AGAN
  • Οργανωμένος Νεολαίος
  • Posts: 1376
  Offline
  Replies: 1376
  Been thanked: 25 times

  Μια χαρά είναι ρε!
  Απλά έχει πέσει πολύ η τιμή της βενζίνης  :silly: :silly: :silly:

  #434111
  Σπύρος ΜπλιάγκοςΣπύρος Μπλιάγκος
  • Υφυπουργός Πολιτισμού
  • Posts: 3357
  Offline
  Replies: 3357
  Been thanked: 52 times

  Μια χαρά είναι ρε!
  Απλά έχει πέσει πολύ η τιμή της βενζίνης  :silly: :silly: :silly:

  Ναι σόρι, πετρέλαιο βάζω. Αλλά και πάλι… :ninja:

  "And I'm trying to hold on to my past
  It's been so long I don't think I'm gonna last"

Viewing 11 posts - 31 through 41 (of 41 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Back to top button
Follow on Feedly

Close
Close